عكس طراحی سایت و الگوریتم رنکینگ گوگل و نكات


به روز رسانی هایی که در الگوریتم های گوگل ایجاد شده است بیانگر این موضوع است که رنکینگ طراحی سایت ها دچار تغییراتی شده است. صاحبان طراحی وب سایت همواره به دنبال فاکتورهای تاثیرگذار در رنکینگ و سئو سایت می باشند. بدست آوردن رنکینگ بالا به معنای سودآوری برای صاحبان طراحی سایت خواهد بود. حال در ادامه به بیان آیتم های تاثیرگذار در الگوریتم رنکینگ طراحی سایت می پردازیم.

طراحی سایت و محتوای درونی On-site

گوگل به این نکته توجه میدارد که طراحی سایت در یک نگاه چه مفهوم و هدفی را دربردارد. به واسط چه کلمات کلیدی در صفحه نتایج جستو مشاهده می شود. کلمه کلیدی در صفحات طراحی سایت چه مقدار تکرار شده است. در عناوین صفحات طراحی وب سایت در چه حجمی کلمات کلیدی تکرار شده اند. محوریت محتوای سایت حول یک کلمه کلیدی موجب سرعت گیری در رنکینگ صفحه طراحی سایت می شود. حجم تکرار کلمه کلیدی و موقعیت آنها در الگوریتم رنکینگ حائز اهمیت می باشد.

عكس طراحی سایت و الگوریتم رنکینگ گوگل و نكات

 

طراحی سایت و عوامل بیرونیOff-site

در کنار عوامل درونی, عوامل بیرونی نیز به مانند فاکتورهای پشتیبانی کنده طراحی سایت شما می باشد. تعداد لینک هایی که یک سایت به طراحی وب سایت شما لینک می نماید حائز اهمیت می باشد. ارتباط و صنعت سایت لینک داده به شما نیز مهم می باشد. اینکه سایتی با صنعت و کسب وکار یکسان به طراحی سایت شما لینک نماید تاثیر بسزایی در رنکینگ شما خواهد داشت. اعتبار و رنکینگ آن سایت نیز در رنکینگ شما اثرگذار خواهد بود.

در تحلیلی از عوامل درونی و عوامل بیرونی طراحی سایت، الگوریتم رنکینگ گوگل در خصوص رنکینگ شما تصمیم گیری می نماید. با لحاظ نمودن این فاکتورهای دورنی وبیرونی بدست آوردن رنکینگ بالای طراحی سایت خود را امکان پذیر نمایید و بازاریابی قدرتمندی را به واسط طراحی وب سایت خود ایجاد نمایید.