الگوریتم کبوتر Pigeon گوگل بر مبنای الگوریتم جستجو محلیlocal در اصول سئو تحول ایجاد نمود. الگوریتم کبوتر گوگل در 24 July سال 2014 منتشر یافت و به موجب آن طراحی سایت ها براساس موقعیت مکانی و جستحو محلی localرنکینگ یافتند. انتشار الگوریتم کبوتر Pigeonگوگل همچنین نتایج جستجو را با نمایش گوگل مپ و نقشه گوگل از طراحی وب سایت مورد تحول قرار داد بطوری که کاربران در صفحه نتایج جستجو موقعیت مکانی و گوگل مپ طراحی سایت را نیز مشاهده می نمایند.

اثرات الگوریتم کبوتر Pigeon گوگل

هدف الگوریتم کبوتر Pigeonنمایش بهترین طراحی سایت براساس موقعیت مکانی و محلی local کاربر بوده است تا به نوعی گوگل به واسط الگوریتم کبوتر Pigeon رضایتمندی بیشتر کاربران خود را حاصل نماید. پس از انتشار الگوریتم کبوتر Pigeon بسیاری از کسب کارها تحولات را به واسط جستجو محلی که به واسط لیستی از دایرکتوری محلی تنظیم گردید در نتایج جستجو مشاهده نمودند.

الگوریتم کبوتر خاکستری Pigeonگوگل

براساس الگوریتم کبوتر Pigeonگوگل صفحات طراحی سایت براساس کلمه جستجو شده بر روی صفحات طراحی سایت ها به اصطلاح نوک میزنند و براین مبنا صفحه طراحی سایتی که نسبت به دیگر صفحات تعداد نوک بیشتر را از دسته های کبوتران دریافت نماید بالاترین رنکینگ را به خود اختصاص می دهد. دسته کبوترها به صورت خوشه ای در جستجو میان صفحات طراحی وب سایت می گردند تا نتیجه مرتبط را به عنوان خروجی ارائه نمایند و تعداد یافت شدن صفحه ای از طراحی سایت به واسط تعداد بیشتری از کبوتران به عنوان بالاترین رتبه در صفحه نتایج جستجو به نمایش گذاشته می شود و به نوعی سئو سایت و بهینه سازی سایت قوی تری دارد. وجود الگوریتم کبوتر Pigeonبا در نظر گرفتن موقعیت مکانی به جستجو در میان صفحات طراحی وب سایت می پردازد و در خوشه بندی خود موقعیت مکانی و محلی را در اولویت قرار می دهد.

اثر دامین در الگوریتم کبوتر Pigeon و محلی

دامین و نوع آن می تواند فاکتوری در جهت تعیین موقعیت مکانی باشد که خود می تواند اثرگذاری را در الگوریتم محلی داشته باشد. دامین .ir نشان دهنده موقعیت مکانی و محلی در ایران می باشد که خود اثرگذاری را در سئو سایت و بهینه سازی سایت خواهد داشت.

اثر محتوا در الگوریتم محلی

درج نام شهر، نام کشور ، نام خیابان می تواند کمکی در جهت جستجو محلی طراحی سایت ها باشد و یا همچنین این احتمال می رود که کاربر براساس نام شهر خود به جستجو کسب وکار و طراحی سایت بگردد و بدین منظور درج نام شهر در فوتر و یا در محتوا م تواند کمکی در جهت تقویت سئو محلی و بهینه سازی سایت باشد.