بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی یا بازاریابی آنلاین به معنای بهره گیری از بستر طراحی سایت و یا ایمیل در راستای فروش مسقتیم به مشتریان می باشد. در معنای کامل تر تبلیغات آنلاین در بستر طراحی وب سایت که تحت پوشش مفهوم بازاریابی اینترنتی قرار می گیرد، تحول در کسب وکارها را ایجاد نموده است و سمت گیری به سمت کسب وکار آنلاین و بازاریابی اینترنتی را موجب شده است.