طراحي سايت فارسي چه ويژگي هاي متمايزي را در طراحي وب سايت شامل مي شود. طراحي وب سايت فارسي كه در معناي تكميل كننده طراحي قالب فارسي مي باشد چه ملاك هايي را مي بايست در برداشته باشد. فرمت متني قالب فارسي شايد برجسته ترين تمايز در طراحي سايت فارسي نسبت به ديگر قالب ها به منظور طراحي وب سايت و طراحي پرتال باشد. در ادامه به بيان نكاتي در خصوص طراحي وب سايت فارسي مي پردازيم.

قالب سايت فارسي

قالب سايت فارسي در معناي چيدمان و قرارگيري ساختار و قالب سايت در فرمت نوشتن و خواندن فارسي مي باشد. اگر به وب سايت هاي خارجي مراجعه نموده باشيد خواهيد توانست به آساني تمايزات ميان طراحي سايت فارسي و ديگر طراحي سايت ها را مشاهده نماييد. محل قرار گيري منوها، بنرهاي تبليغاتي، فرمت نوشتن مطالب و غيره از نقاط تمايز ميان طراحي سايت فارسي و ديگر قالب طراحي سايت خواهد بود. محل قرار گيري منو ها در طراحي قالب فارسي مي تواند بيانگر اهميت و ارجحيت آنها باشد. درج منو در سمت راست در تقابل با سمت چپ مي تواند اهميت بيشتر به زيرمنوها و نيز منوها در طراحي سايت فارسي بخشد. در نظر گرفتن اين نكات مي تواند ساختار مناسبي را به صفحات طراحي وب سايت و طراحي پرتال ما بخشد و عملكرد مناسبي را در جهت سئو سايت خواهيم داشت.

منو در طراحي سايت فارسي

منوهاي فارسي اغلب در سمت راست و در واقع در جهت نوشتن زبان فارسي كه از سمت راست به چپ مي باشد تنظيم مي گردد. در سمت چپ نيز مي توان منوهاي مكمل موجود در طراحي سايت را به نمايش گذاشت. منوهاي اصلي سايت كه در اغلب طراحي وب سايت ها در بالا صفحه سايت و در پهنا و عرض سايت قرار مي گيرد نيز از ديگر نقاط تمايز ميان طراحي سايت فارسي در مقابل ديگر طراحي وب سايت ها مي باشد. در طراحي قالب فارسي منو را از سمت راست به چپ تنظيم مي نمايند و اين نكته شامل منوي اصلي و بالايي سايت نيز مي شود.