طراحي سايت همايش در راستاي اطلاعات رساني در خصوص همايش،كنفرانس،كنگره و ديگر اجتماعات طرح ريزي مي شود. طراحي سايت همايش و كنفرانس بستر مناسبي براي درج اطلاعات در خصوص برگزاري همايش مي باشد. برگزاركنندگان همايشات وكنفرانس ها همواره به دنبال برگزاري همايش به نحو احسنت مي باشند. بدين منظور مي بايست هماهنگي ها و اطلاع رساني هاي لازمه صورت گيرد.

قابليت هاي موجود در طراحي سايت همايش

در طراحي سايت كنفرانس و همايش با افزودن قابليت هايي در بستر طراحي وب سايت مي توان زمينه را به منظور درج همايش و كنفرانس توسط كاربر فراهم نمود. كاربران به واسط امكانات موجود در طراحي سايت همايش، اطلاعاتي در خصوص زمان برگزاري همايش و كنفرانس،محوريت هاي همايش، نام شخص يا سازمان برگزاركننده همايش،آدرس وب سايت همايش و اطلاع مرتبط ديگر را وارد مي نمايد و پس از تاييد صاحبان طراحي سايت كنفرانس به انتشار خواهد رسيد و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

اطلاع رساني در طراحي سايت همايش

هدف اصلي طراحي سايت همايش، اطلاع رساني افراد در خصوص برگزاري همايش،كنفرانس،كنگره و غيره در سطح ملي و بين المللي مي باشد. همايش و كنفرانس ها در دسته بندي هاي مختلف مانند مهندسي،پزشكي، علوم پايه،مديريت،منابع زيست محيط در عناوين مختلف در سطح ملي و بين المللي صورت مي گيرد. قابليت جستجو در طراحي سايت همايش و كنفرانس نيز بسيار قابل توجه خواهد بود. در صورت وجود قابليت جستجو در ميان همايش و كنفرانس ها، افراد قادر خواهند بود در صورت همايشي خاص با عنوان و گرايش عملي خاصي جستجو نمايند و از وضعيت همايش و كنفرانس هاي برگزار شده در موضوع خاص اطلاع كسب نمايند. درح محوريت هاي همايش و موضوعات قابل تفحص و بررسي در همايش نيز از ديگر نكات مورد توجه در طراحي وب سايت همايش مي باشد. همايش و كنفرانس ها با وجود قابليت بررسي و تحليل ايده ها، بار علمي بخصوصي را به خود اختصاص داده اند و طراحي سايت همايش و كنفرانس محول بسيار مناسبي به منظور تشريح و تحليل موضوعات همايش مي باشد.