طراحي سايت و گرافيك در مفهوم پياده سازي طراحي سايت گرافيكي و درج طرح هاي گرافيكي مي باشد. گرافيك سايت به عنوان اولين فاكتور در جذب نظر و توجه كاربر به طراحي سايت مي باشد كه تصوير ذهني از طراحي وب سايت شما در ذهن كاربر حك مي نمايد. ايده هاي خلاقانه گرافيكي كه با بهره گيري از تصاوير همراه با تكنيك هاي گرافيك پياده سازي مي شود زيبايي خاصي را به صفحات طراحي وب سايت به ارمغان خواهند آورد.

گرافيك سايت در طراحي سايت

گرافيك سايت خاص موجب نمايش طراحي سايت حرفه اي خواهد شد كه اعتبار و هويت را به وب سايت شما خواهد بخشيد. طراحي سايت و گرافيك با توجه به اين نكته كه تشكيل تصوير ذهني از طراحي سايت ايجاد مي نمايد بسيار حائز اهميت مي باشد.

گرافيك سايت در كنار سئو

البته در نظر گرفتن اصول سئو سايت در كنار گرافيك سايت مي بايست مورد توجه قرار گيرد. طراحي گرافيك با حجم سنگين نيازمند صرف زمان طولاني براي بارگذاري خواهد بود كه سئو سايت را دچار مشكل خواهد نمود. بدين واسط در كنار فاكتورهاي زيبايي كه در گرافيك سايت لحاظ مي شود مي بايست نكات مرتبط با سئو را نيز مورد توجه قرار داشته باشيم.

گرافيك و طراحي قالب سايت

طراحي قالب سايت كه در معناي نمايشي از صفحه طراحي سايت مي باشد در واقع عصاره و نمايي از طراحي وب سايت مورد پياده سازي مي باشد. چيدمان بخش هاي مختلف از طراحي سايت بطوري كه توجه كاربر را جلب نمايد هنر گرافيست سايت مي باشد كه نيازمند ايده پردازي و ذهن خلاق مي باشد. همخواني رنگ ها، ايجاد بنرهاي زيبا، ايجاد منوهاي شكيل و در مفهومي عام نمايش زيبايي از طراحي سايت تنها به واسط هنر گرافيست سايت مبذول مي گردد و قالب سايت چشم گيري را به ارمغان خواهد آورد.