طراحی سایت انتخاباتی در راستای اهداف انتخاباتی و معرفی کاندیدهای انتخاباتی طرح ریزی می شود. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات نمایندگان مجلس،شورایاری ها و غیره نیازمند بستری برای معرفی کاندیدای انتخاباتی می باشد. طراحی سایت انتخاباتی بستر مناسبی برای معرفی کاندیدای انتخاباتی، اهداف انتخاباتی آنها، رزومه کاری، برنامه های اجرایی پیشرو و غیره می باشد. کاندیدهای انتخاباتی نیازمند بستری جهت انجام تبلیغات انتخاباتی خود می باشند در این راستای طراحی سایت انتخابتی اقدام مناسبی جهت انجام تبلیغات انتخاباتی می باشد.

قابلیت ها در طراحی سایت انتخاباتی

طراحی وب سایت انتخاباتی می بایست در جهت تبلیغات و ومعرفی کاندیدهای انتخاباتی صورت گیرد. ایجاد بخش هایی برای معرفی کاندیدای انتخاباتی با درج رزومه تحصیلی و کاری آنها به مانند معرفی نامه کاملی از کاندیدها خواهد بود. برنامه های کاری کاندیدها و شعار انتخاباتی آنها یکی از مورد توجه ترین بخش ها می باشد. افراد بسیار تمایل به دانستن برنامه کاری واجرایی کاندیدهای انتخاباتی دارند بدین منظو بستر طراحی سایت انتخاباتی موردگذاری مناسبی در این راستا می باشد. افراد خواهند توانست برنامه ها کاری کاندیدها را مشاهده و با یکدیگر مقایسه نمایند تا انتخاب خود را در این راستا بیان نمایند. درج اسلایدشویی از تصاویر کاندیدهای انتخاباتی با شعار آنها موجب داشتن تصور ذهنی از کاندیدهای انتخاباتی خواهد شد. برگزاری دوره ای انتخابات با هدف گذاری و انجام تبلیغات مناسب از اهداف کاندیدها می باشد که طراحی وب سایت انتخاباتی کاندیدها را در این راستا هدایت و حمایت می نامید تا تبلیغات ارزشمند و کارایی را تنظیم نمایند.