قرارداد طراحی سایت می تواند شرحی از توافقات طرفین در پروژه طراحی وب سایت باشد که در آن هزینه و قیمت طراحی سایت، گرافیک سایت ، مباحث سئو سایت ، امکانات و قابلیت های مندرج شده در طراحی وب سایت، مدت زمان لازم برای طراحی وب سایت و غیره مورد بحث و توافق قرار می گیرد. قرارداد طراحی وب سایت می تواند تمامی شبهات در خصوص اجرای پروژه طراحی سایت را برطرف نماید و با عقد قرارداد طراحی سایت طرفین وظیفه خود را در قبال یکدیگر خواهند دانست.

نمونه قرارداد طراحی سایت

نمونه قرارداد طراحی سایت که شرحی از وظایف شرکت طراحی سایت و کارفرما را بیان نماید و با رعایت نمودن اصول حقوقی که در قرارداد درج می شود تمامی مشکلات احتمالی را رفع نماید. تعرفه قیمت طراحی سایت شاید اولین گامی است که در قرارداد طراحی سایت از آن صحبت به عمل می آید و پس از توافق برسر قیمت و هزینه طراحی سایت می توان در خصوص گرافیک سایت که نمای ظاهری سایت می باشد صحبت به عمل آید تا مورد توافق قرار گیرد و به عنوان نمایی از طراحی وب سایت شما تمامی امکانات و قابلیت ها را درج نماید تا در خصوص امکاناتی که در طراحی وب سایت می بایست درج شود شبهه ای وجود نداشته باشد.

قرارداد سئو سایت

قرارداد سئو سایت نیز در کنار قرارداد طراحی سایت می تواند توافقی بر سر کلمات کلیدی که می بایست طراحی سایت برآن اصل اجرا شود و همچنین مدت زمان اجرا پروژه سئو سایت و بهینه سازی سایت باشد که تمامی در عقد قرارداد سئو سایت به طور کتبی و رسمی درج خواهد شد تا طرفین قرارداد وظایف خود و مسئولیت در قبال یکدیگر را بدانند و از تخطی که ممکن است صورت گیرد در پروژه طراحی سایت و سئو سایت جلوگیری شود.