طراحی سایت و نکات کلمات کلیدی آن چیست

افراد با اهداف و مقاصد تجاری وشخصی خاص اقدام به طراحی سایت می نمایند این اهداف در مفهوم کلمات کلیدی سایت معنا پیدا می نماید. تعیین کلمات کلیدی مناسب و کارآمد می تواند در سرعت رنکینگ و سئو سایت شما اثرگذار باشد.

انتخاب کلمات کلیدی طراحی سایت

در گام ابتدایی می بایست کلمه یا کلمات کلیدی خود را تعیین نمایید و محوریت طراحی سایت خود را برآن بنا نمایید. سایت های آنلاینی بدین منظور موجود می باشند تا تنوع کلمات کلیدی مرتبط و نیز سطح رقابتی آنها را نمایش می گذارد. کلمات کلیدی با سطح رقابتی وسیع تر نیازمند پروسه زمانی بیشتری می باشند بدین واسط آغاز پروسه سئو سایت با کلمات کلیدی که سطح رقابتی کمتری را دارا می باشند، بهترین اقدام می باشد.

 

کلمات کلیدی در محتوای موجود در طراحی سایت

در گامی پس از انتخاب کلمات کلیدی می بایست محتوا، عنوان،متاتگ ها و دیگر المان های طراحی سایت خود را بدین مقصود محوریت نمایید. کلمات کلیدی طراحی وب سایت خود را در محتوای خود تکرار نمایید. این تکرار به تعداد سه بار در هر صد کلمه مناسب می باشد.

 

لینک دهی داخلی کلمات کلیدی طراحی سایت

کلمات کلیدی سایت خود را به صفحات مرتبط لینک دهی نمایید. اما این لینک دهی نبایست به صورت مداوم و فراوان در محتوا انجام شود. متن لینک ها می بایست مرتبط با کلمات کلیدی طراحی سایت شما باشد و همچنین سعی نمایید این لینک دهی را در پاراگراف اول محتوا به انجام رسانید زیرا موتور جستجو پاراگراف اول محتوا را با دقت بیشتری تحلیل می نماید.

 

حجم محتوا در طراحی سایت

حجم مجتوا در کنار درج کلمات کلیدی حائز اهمیت می باشد. سعی نمایید محتوایی با حجمی مناسب بر اساس اصول سئو سایت فراهم نمایید. طول محتوای مناسب در سئو تعداد 300 تا 500 کلمه خواهد بود.بنابراین سعی نمایید محتوایی با حجم کلمات مناسب و نیز تکرار معقولی از کلمات کلیدی را ایجاد نمایید.